رسانه ها در همکاری و تحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

پروژه های دیگر ما
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
پشتو
English

بهداشت مواد غذایی
افزایش غذاهای کنار جاده

اقتصاد رو به رکود در افغانستان بسیاری از افغانها را وادار ساخته تا به غذا های کنار جاده که غیر صحی و مصٔون پنداشته میشوند رو بیاورند.
14.09.2015  |  مزارشریف

گزارش از وحید  اوریا 

با بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، غذاهای فوری و یا فست فود کنار جاده بیشتر شده و مردم هم بدون در نظر داشت خطرات صحی آن٬ از این غذاها استفاده می کنند. ریاست صحت عامه بلخ همواره از طریق رسانه ها در مورد غیر مصٔون بودن غذا های که در فضای آزاد تهیه میگردد به شهروندان مزار شریف هشدار داده است، اما بنابرپا‌‌یین آمدن سطح اقتصادی مردم و ارزان بودن این مواد٬ فروش غذاهای کنار جاده افزایش یافته است.

حلیم که در نزدیک دانشگاه بلخ یک کراچی کباب پزی دارد٬ میگوید که  با وجودیکه کار و بار مردم بصورت عموم خراب شده، کار و فروشات آنها نسبت به سابق خوبتر شده است.  “چون مردم این روز ها کمتر به رستورانت ها میروند٬ آنها بیشتر از کراچی های ما غذا میخرند، خصوصاً بچه ها و دخترهای پوهنتون.”

یک وقت غذا در رستورانت های معمولی از ۱۳۰ افغانی شروع میشود و در یک رستورانت عصری  یک وقت غذا تا ۷۰۰ افغانی میرسد. اما یک یک شخص میتواند که با پرداخت ۳۰ افغانی از غذا های که در کراچی ها و غرفه های کنار جاده فروخته میشود٬ استفاده نماید.

با کاهش کمک های بین المللی و خروج بخش زیادی از نیروهای امریکایی و سازمان ناتو که باعث فراهم آوری اشتغال  برای هزاران افغان گردیده بود٬ اقتصاد افغانستان به صورت عموم رو به رکود است و سالانه هزاران افغان بخاطر جستجو کار به کشور های همسایه و یا غربی سفر میکنند.